Family Thomisidae
 
Diaea Thorell, 1869
 
  Diaea dorsata (Fabricius, 1777) (N, S)
 
Heriaeus Simon, 1875
 
  Heriaeus hirtus (Latreille, 1819) (N, S, Si, Sa)
  Heriaeus mellottei Simon, 1886 (N, S)
  Heriaeus orientalis Simon, 1918 (N, Si)
 
Misumena Latreille, 1804
 
  Misumena occidentalis Kulczynski, 1911 (N, S)
  Misumena vatia (Clerck, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Misumenops Pickard-Cambridge, 1900
 
  Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775) (N, S)
 
Monaeses Thorell, 1869
 
  Monaeses paradoxus (Lucas, 1846) (S)
 
Ozyptila Simon, 1864
 
  Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) (N, S, Si, Sa)
  Ozyptila blackwalli Simon, 1875 (N, S, Sa)
  Ozyptila blitea Simon, 1875 (N, S, Sa)
  Ozyptila brevipes (Hahn, 1831) (N, S, Sa)
  Ozyptila confluens (C.L. Koch, 1845) (N, S, Sa)
  Ozyptila elegans (Blackwall, 1840) (S)
  Ozyptila nigristernum Dalmas, 1922 (S) [E]
  Ozyptila nigrita (Thorell, 1875) (N)
  Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837) (N, S)
  Ozyptila pullata (Thorell, 1875) (N)
  Ozyptila rauda Simon, 1875 (N, S)
  Ozyptila sanctuaria (Pickard-Cambridge, 1871) (N, S)
  Ozyptila scabricula (Westring, 1851) (N)
  Ozyptila secreta Thaler, 1967 (N)
  Ozyptila simplex (Pickard-Cambridge, 1862) (N, S)
  Ozyptila trux (Blackwall, 1846) (N, S)
 
Pistius Simon, 1875
 
  Pistius truncatus (Pallas, 1777) (N, S, Si)
 
Runcinia Simon, 1875
 
  Runcinia lateralis (C.L. Koch, 1838) (N, S, Si, Sa)
 
Synaema Simon, 1864
 
  Synaema globosum (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
 
Thomisus Walckenaer, 1805
 
  Thomisus hilarulus Simon, 1875 (S, Si)
  Thomisus onustus Walckenaer, 1805 (N, S, Si, Sa)
 
Tmarus Simon, 1875
 
  Tmarus piger (Walckenaer, 1802) (N, S)
  Tmarus piochardi (Simon, 1866) (S)
  Tmarus staintoni (Pickard-Cambridge, 1873) (S)
  Tmarus stellio Simon, 1875 (N)
 
Xysticus C.L. Koch, 1835
 
  Xysticus acerbus Thorell, 1872 (N, S)
  Xysticus audax (Schrank, 1803) (N, S, Sa)
  Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837 (N, S, Sa)
  Xysticus bufo (Dufour, 1820) (N, S, Sa)
  Xysticus caperatus Simon, 1875 (Sa)
  Xysticus cor Canestrini, 1873 (N, S, Sa)
  Xysticus cribratus Simon, 1885 (S)
  Xysticus cristatus (Clerck, 1758) (N, S, Sa)
  Xysticus desidiosus Simon, 1875 (N)
  Xysticus diversus (Blackwall, 1870) (Si) [E] (*)
  Xysticus doriai (Dalmas, 1922) (S, Si) [E]
  Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) (N)
  Xysticus ferrugineus Menge, 1876 (N)
  Xysticus gallicus Simon, 1875 (N)
  Xysticus gortanii di Caporiacco, 1922 (N) [E]
  Xysticus graecus C.L. Koch, 1838 (N, Sa)
  Xysticus grallator Simon, 1932 (Sa)
  Xysticus ibex Simon, 1875 (N)
  Xysticus kempeleni Thorell, 1872 (N)
  Xysticus kochi Thorell, 1872 (N, S, Sa)
  Xysticus lanio C.L. Koch, 1835 (N, S, Sa)
  Xysticus lineatus (Westring, 1851) (S)
  Xysticus luctator L. Koch, 1870 (N)
  Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) (N, S, Sa)
  Xysticus ninnii Thorell, 1872 (N, S)
  Xysticus nubilus Simon, 1875 (N, S, Sa)
  Xysticus parallelus Simon, 1873 (N, S)
  Xysticus pavesii Pickard-Cambridge, 1873 (S) [E]
  Xysticus robustus (Hahn, 1831) (N, S)
  Xysticus sabulosus (Hahn, 1831) (N, S)
  Xysticus striatipes L. Koch, 1870 (N)
  Xysticus ulmi (Hahn, 1831) (N, S)
  Xysticus uncatus Thorell, 1875 (S)
 
 
Note
 
Xysticus diversus: Species inquirenda.

Top of page