Family Mysmenidae
 
Cepheia Simon, 1894
 
  Cepheia longiseta (Simon, 1881) (N)
 
Mysmena Simon, 1894
 
  Mysmena leucoplagiata (Simon, 1879) (S, Si)
 
Mysmenella Brignoli, 1980
 
  Mysmenella jobi (Kraus, 1967) (N)

Top of page