Family Metrioppiidae
 
Ceratoppia Berlese, 1908
 
  Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) (N, S, Si)
  Ceratoppia quadridentata (Haller, 1882) (N, S, Si)
 
Parapyroppia Pérez-Iñigo & Subias, 1979
 
  Parapyroppia cornuta (Berlese, 1910) (S, Si)

Top of page