Family Hydroptilidae
 
Ptilocolepus Kolenati, 1848
 
  Ptilocolepus granulatus (Pictet, 1834) (N, S)
 
Stactobia McLachlan, 1880
 
  Stactobia beatensis Mosely, 1934 (Si)
  Stactobia caspersi Ulmer, 1950 (S) (*)
  Stactobia eatoniella McLachlan, 1880 (N)
  Stactobia ericae Malicky, 1981 (Sa) [E]
  Stactobia furcata Mosely, 1930 (N, S) (*)
  Stactobia fuscicornis Schneider, 1845 (N, S, Si, Sa)
  Stactobia maculata Vaillant, 1951 (Sa)
  Stactobia moselyi Kimmims, 1949 (N, S, Si)
 
Orthotrichia Eaton, 1873
 
  Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865) (N, S, Si, Sa)
  Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) (N, S)
  Orthotrichia tragetti Mosely, 1930 (N, S)
 
Ithytrichia Eaton, 1873
 
  Ithytrichia bosniaca Murgoci, Botnariuc & Botosaneanu, 1948 (Si)
 
Oxyethira Eaton, 1873
 
  Oxyethira falcata Morton, 1893 (N, S, Si, Sa)
  Oxyethira flavicornis (Pictet, 1834) (N, S, Si)
  Oxyethira hartigi Moretti, 1981 (Sa) [E]
  Oxyethira pirisinui Moretti, 1981 (S, Sa) (*)
  Oxyethira simplex Ris, 1897 (S) (*)
  Oxyethira unidentata McLachlan, 1884 (S, Si) (*)
 
Hydroptila Dalman, 1819
 
  Hydroptila aegyptia Ulmer, 1963 (N, S)
  Hydroptila angulata Mosely, 1922 (N, S, Si, Sa)
  Hydroptila bifurcata Mosely, 1930 (Sa) (*)
  Hydroptila cognata Mosely, 1930 (N)
  Hydroptila cornuta Mosely, 1922 (N, S)
  Hydroptila cortensis Mosely, 1937 (Sa) (*)
  Hydroptila fiorii Malicky & Moretti, 1987 (Sa) [E]
  Hydroptila forcipata (Eaton, 1873) (N, S)
  Hydroptila giudicellorum Botosaneanu, 1980 (S, Si, Sa) (*)
  Hydroptila insubrica Ris, 1903 (N, S)
  Hydroptila ivisa Malicky, 1972 (N) (*)
  Hydroptila martini Marshall, 1977 (S, Si)
  Hydroptila occulta (Eaton, 1873) (N)
  Hydroptila phaon Malicky, 1976 (S)
  Hydroptila ruffoi Moretti, 1981 (S) [E]
  Hydroptila serrata Morton, 1898 (Sa) (*)
  Hydroptila simulans Mosely, 1920 (N, S)
  Hydroptila sparsa Curtis, 1834 (N, S)
  Hydroptila stellifera Morton, 1893 (S) [E]
  Hydroptila tineoides Dalman, 1819 (N, S, Sa) (*)
  Hydroptila uncinata Morton, 1893 (S, Si)
  Hydroptila vectis Curtis, 1834 (N, S, Si, Sa)
 
Agraylea Curtis, 1834
 
  Agraylea multipunctata Curtis, 1834 (S, Si)
  Agraylea sexmaculata Curtis, 1834 (N, S)
 
Allotrichia McLachlan, 1880
 
  Allotrichia pallicornis (Eaton, 1873) (N, S)
 
Microptila Ris, 1897
 
  Microptila minutissima Ris, 1897 (N) (*)
 
Tricholeiochiton Kloet & Hincks, 1944
 
  Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879) (S)
 
 
Note
 
Hydroptila bifurcata: Nota anche per la Corsica.
Hydroptila cortensis: Presente anche in Corsica.
Hydroptila giudicellorum: In S solo all'Isola Capraia.
Hydroptila ivisa: In Friuli-Venezia Giulia.
Hydroptila serrata: Presente anche in Corsica.
Hydroptila tineoides: In S anche all'Isola Capraia.
Microptila minutissima: Nelle Alpi Lombarde.
Oxyethira pirisinui: In S solo all'Isola Capraia. Distribuzione tirrenica.
Oxyethira simplex: In Puglia.
Oxyethira unidentata: In S in Calabria.
Stactobia caspersi: Appennino tosco-umbro-marchigiano.
Stactobia furcata: In S anche all'Isola d'Elba e Capraia.

Top of page