Family Diastylidae
 
Diastylis Say, 1818
 
  Diastylis cornuta (Boeck, 1864) (3)
  Diastylis doryphora Fage, 1940 (3)
  Diastylis jonesi Reyss, 1972 (3)
  Diastylis neapolitana G.O. Sars, 1879 (3)
  Diastylis rugosa G.O. Sars, 1865 (3, 4, 5)
 
Diastyloides G.O. Sars, 1900
 
  Diastyloides bacescoi Fage, 1940 (3)
  Diastyloides biplicatus (G.O. Sars, 1865) (3)
  Diastyloides carpinei Bacescu, 1969 (3)
  Diastyloides serratus (G.O. Sars, 1865) (3)
 
Ekleptostylis Stebbing, 1912
 
  Ekleptostylis walkeri (Calman, 1907) (3)
 
Leptostylis G.O. Sars, 1869
 
  Leptostylis bacescoi Reyss, 1972 (3)
  Leptostylis gamoi Reyss, 1972 (3)
  Leptostylis macrura G.O. Sars, 1870 (3)
 
Makrokylindrus (Adiastylis) Stebbing, 1912
 
  Makrokylindrus (Adiastylis) insignis (G.O. Sars, 1871) (3)
  Makrokylindrus (Adiastylis) longipes (G.O. Sars, 1871) (3, 5)
 
Vemakylindrus Bacescu, 1961
 
  Vemakylindrus charcoti (Reyss, 1974) (5)

Top of page