Family Asteiidae
 
Leiomyza Meigen, 1835
 
  Leiomyza dudai Sabrosky, 1956 (N)
 
Asteia Meigen, 1830
 
  Asteia amoena Meigen, 1830 (N, S, Si)

Top of page