Family Scydmaenidae
 
Chevrolatia Jacquelin du Val, 1850
 
  Chevrolatia insignis Jacquelin du Val, 1850 (N, S)
 
Euthiconus Reitter, 1881
 
  Euthiconus conicicollis (Fairmaire & Laboulbène, 1854) (N, S)
 
Eutheia Stephens, 1830
 
  Eutheia carreti Guillebeau, 1896 (N) [E]
  Eutheia formicetorum Reitter, 1881 (S)
  Eutheia minutissima Saint-Claire Deville, 1901 (N, S)
  Eutheia schaumi Kiesenwetter, 1858 (N, S, Sa)
  Eutheia ventricosa G. Müller, 1926 (S) [E]
 
Protoeuthia Franz, 1970
 
  Protoeuthia argentaria Pace, 1977 (S) [E]
  Protoeuthia mirifica Franz, 1970 (S) [E]
 
Chelonoidum Strand, 1935
 
  Chelonoidum latum (Motschulsky, 1851) (N)
 
Cephennium (Cephennarium) Reitter, 1881
 
  Cephennium (Cephennarium) apicale Reitter, 1881 (N, S) [E]
  Cephennium (Cephennarium) carrarai Reitter, 1884 (N, S) [E]
  Cephennium (Cephennarium) insulare Holdhaus, 1905 (S) [E]
  Cephennium (Cephennarium) nobile Holdhaus, 1905 (S) [E]
  Cephennium (Cephennarium) sardoum Reitter, 1884 (Sa) [E]
  Cephennium (Cephennarium) tarsale Holdhaus, 1905 (S) [E]
 
Cephennium (Cephennium) Müller & Kunze, 1822
 
  Cephennium (Cephennium) argodi Croissandeau, 1891 (N) (*)
  Cephennium (Cephennium) carnicum Reitter, 1881 (N)
  Cephennium (Cephennium) crinitum Blattný, 1914 (N)
  Cephennium (Cephennium) doderoi Binaghi, 1942 (N)
  Cephennium (Cephennium) helveticum Machulka, 1930 (N)
  Cephennium (Cephennium) horni Machulka, 1933
        Cephennium (Cephennium) horni horni Machulka, 1933 (S) [E]
        Cephennium (Cephennium) horni montanellum Machulka, 1933 (N) [E]
  Cephennium (Cephennium) istriense Machulka, 1932 (N) (*)
  Cephennium (Cephennium) italicum Machulka, 1930 (N)
  Cephennium (Cephennium) jureceki Machulka, 1930 (N)
  Cephennium (Cephennium) laticolle Aubé, 1842 (N)
  Cephennium (Cephennium) majus Reitter, 1881
        Cephennium (Cephennium) majus majus Reitter, 1881 (N)
  Cephennium (Cephennium) maritimum Reitter, 1884 (N)
  Cephennium (Cephennium) montanum Reitter, 1884 (N)
  Cephennium (Cephennium) nicaeense Reitter, 1881 (N)
  Cephennium (Cephennium) reissi Machulka, 1933
        Cephennium (Cephennium) reissi bergamascum Machulka, 1933 (N) [E]
        Cephennium (Cephennium) reissi reissi Machulka, 1933 (N) [E]
  Cephennium (Cephennium) simile Reitter, 1881 (N, S)
  Cephennium (Cephennium) stolzi Machulka, 1932 (N)
  Cephennium (Cephennium) thoracicum Müller & Kunze, 1822 (N)
  Cephennium (Cephennium) tirolense Machulka, 1930 (N)
 
Cephennium (Geodytes) Saulcy, 1864
 
  Cephennium (Geodytes) minutissimum Aubé, 1842 (N, S)
  Cephennium (Geodytes) romanum Blattný, 1914 (S) [E]
  Cephennium (Geodytes) roubali Machulka, 1929 (Sa)
 
Cephennium (Neocephennium) Apfelbeck, 1911
 
  Cephennium (Neocephennium) cyclonotum Holdhaus , 1924 (N)
  Cephennium (Neocephennium) fulvum Schaum, 1859 (N)
  Cephennium (Neocephennium) weingaertneri Reitter, 1916 (N) (*)
 
Cephennium (Phennecium) Normand, 1912
 
  Cephennium (Phennecium) garganicum Pace, 1977 (S) [E]
  Cephennium (Phennecium) grouvellei Croissandeau, 1891 (N)
  Cephennium (Phennecium) lostiai Dodero, 1887 (Sa) [E]
  Cephennium (Phennecium) siculum Reitter, 1913 (Si) [E]
  Cephennium (Phennecium) solarii Besuchet, 1958 (S) [E]
 
Nanophthalmus Motschulsky, 1851
 
  Nanophthalmus beszedesi Reitter, 1903 (N) (*)
 
Neuraphes (Neuraphes) Thomson, 1862
 
  Neuraphes (Neuraphes) angulatus (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
  Neuraphes (Neuraphes) carinatus (Mulsant & Rey, 1861) (N) (*)
  Neuraphes (Neuraphes) elongatulus (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
  Neuraphes (Neuraphes) fiorii Reitter, 1887 (N, S) [E]
  Neuraphes (Neuraphes) imitator Blattný, 1919 (N)
  Neuraphes (Neuraphes) ottonis Reitter, 1910 (S) [E]
  Neuraphes (Neuraphes) pinkeri Franz, 1966 (N) [E]
  Neuraphes (Neuraphes) rubicundus (Schaum, 1841) (N)
  Neuraphes (Neuraphes) ruthenus Machulka, 1925 (N)
  Neuraphes (Neuraphes) stussineri Reitter, 1891 (S) [E]
  Neuraphes (Neuraphes) talparum Lokay, 1920 (N)
  Neuraphes (Neuraphes) uzaci Reitter, 1913 (Sa) [E]
  Neuraphes (Neuraphes) wuesthoffi Roubal, 1916 (Sa) [E]
 
Neuraphes (Pararaphes) Reitter, 1891
 
  Neuraphes (Pararaphes) beszedesi Reitter, 1915 (N) (*)
  Neuraphes (Pararaphes) capellae Reitter, 1881 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) caviceps Croissandeau, 1894 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) coecus Reitter, 1887 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) coronatus R.F. Sahlberg, 1883 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) doderoi Schatzmayr, 1908 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) emonae Reitter, 1882 (N) (*)
  Neuraphes (Pararaphes) frigidus Holdhaus, 1902 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) gestroi Flach, 1891 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) holdhausi Franz, 1971 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) indigena Hölzel, 1956 (N) (*)
  Neuraphes (Pararaphes) knabli Machulka, 1938 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) laminatus Ganglbauer, 1899 (N, S)
  Neuraphes (Pararaphes) nodifer (Reitter, 1879) (N)
  Neuraphes (Pararaphes) parallelus (Chaudoir, 1845) (N)
  Neuraphes (Pararaphes) pechlaneri Machulka, 1938 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) praeteritus Rye, 1872 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) semicastaneus (Reitter, 1879) (N, S)
  Neuraphes (Pararaphes) strupii Machulka, 1949 (N)
  Neuraphes (Pararaphes) toscanus Franz, 1971 (S) [E]
  Neuraphes (Pararaphes) weiratheri Machulka, 1938 (N)
 
Scydmoraphes Reitter, 1891
 
  Scydmoraphes adoxus Castellini, 1987 (Sa) [E]
  Scydmoraphes angelinii Castellini, 1987 (S) [E]
  Scydmoraphes bordonii Castellini, 1987 (N) [E]
  Scydmoraphes brucki (Reitter, 1881) (S) [E]
  Scydmoraphes diutius Castellini , 1987 (S) [E]
  Scydmoraphes dubius (Reitter, 1881) (Sa) (*)
  Scydmoraphes elbanus Franz , 1961 (S) [E]
  Scydmoraphes fimbriatus Castellini, 1987 (Sa) [E]
  Scydmoraphes flaminii (Reitter, 1884) (N, S) [E]
  Scydmoraphes focarilei Castellini, 1987 (Sa) [E]
  Scydmoraphes geticus (Saulcy, 1876) (N, S)
  Scydmoraphes helvolus (Schaum, 1844) (N, S)
  Scydmoraphes kippenbergi Castellini, 1987 (N) [E]
  Scydmoraphes leptocerus (Reitter, 1881) (N, S) [E]
  Scydmoraphes longicollis (Motschulsky, 1845) (N) (*)
  Scydmoraphes matchai (Reitter, 1915) (N) (*)
  Scydmoraphes minutus (Chaudoir, 1845) (N)
  Scydmoraphes myrmecophilus (Aubé, 1861)
        Scydmoraphes myrmecophilus myrmecophilus (Aubé, 1861) (N)
        Scydmoraphes myrmecophilus nanctus Castellini, 1987 (Sa) [E]
  Scydmoraphes panormitanus Ragusa, 1892 (Si) [E]
  Scydmoraphes poggii Franz, 1976 (N) [E]
  Scydmoraphes praetermissus Castellini, 1987 (S) [E]
  Scydmoraphes revelierei (Reitter, 1881)
        Scydmoraphes revelierei agna Castellini, 1987 (Sa) [E]
  Scydmoraphes romanus Franz, 1961 (S) [E]
  Scydmoraphes sardous Franz, 1961 (Sa) [E]
  Scydmoraphes sparshalli (Denny, 1825) (N, S)
  Scydmoraphes subcordatus (Fairmaire, 1859) (N, S)
  Scydmoraphes tarsalis Machulka, 1930 (S) [E]
  Scydmoraphes tenuicornis (Reitter, 1881) (Sa)
  Scydmoraphes tuberculifer Roubal, 1926 (N)
  Scydmoraphes ventricosus (Rottenberg, 1870) (Si) [E]
        Scydmoraphes ventricosus subg . Cyrtoscydmus Motschulsky, 1869
 
Stenichnus Thomson, 1862
 
  Stenichnus apulicus Pic, 1902 (S) [E]
  Stenichnus bicolor (Denny, 1825) (N) (*)
  Stenichnus collaris (Müller & Kunze, 1822)
        Stenichnus collaris collaris (Müller & Kunze, 1822) (N)
        Stenichnus collaris paganettii Franz, 1960 (S) [E]
  Stenichnus damryi (Reitter, 1881)
        Stenichnus damryi hilfi Holdhaus, 1915 (S) [E]
        Stenichnus damryi kraussei Franz, 1960 (Sa) [E]
  Stenichnus depressipennis Reitter, 1910
        Stenichnus depressipennis depressipennis Reitter, 1910 (Si) [E]
  Stenichnus egregius Holdhaus, 1915 (S) [E]
  Stenichnus godarti (Latreille, 1806) (N)
  Stenichnus goriciensis Franz, 1961 (N)
  Stenichnus helferi (Schaum, 1841) (N, S, Si)
  Stenichnus hirtellus Binaghi, 1942 (Sa) [E]
  Stenichnus holdhausi Franz, 1960 (Si) [E]
  Stenichnus horni Machulka, 1930 (Sa) [E]
  Stenichnus kunzei (Gené, 1836) (Sa) [E]
  Stenichnus peezi Franz, 1964 (N)
  Stenichnus pusillus (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
  Stenichnus sardous Reitter, 1913 (Sa) [E]
  Stenichnus scutellaris (Müller & Kunze, 1822) (N, S, Si)
  Stenichnus siculus Franz, 1960 (Si) [E]
 
Stenichnus (Stenichnus) Thomson, 1862
 
  Stenichnus (Stenichnus) angustissimus Peyerimhoff, 1901 (N) (*)
 
Leptocharis Reitter, 1887
 
  Leptocharis revelierei Reitter, 1887 (Sa)
 
Microscydmus Saulcy & Croissandeau, 1893
 
  Microscydmus minimus (Chaudoir, 1845) (N, S)
  Microscydmus nanus (Schaum, 1844) (N, S)
 
Euconnus (Cladoconnus) Reitter, 1909
 
  Euconnus (Cladoconnus) carinthiacus Ganglbauer, 1896 (N)
  Euconnus (Cladoconnus) castellinii Franz, 1971 (N, S) [E]
  Euconnus (Cladoconnus) denticornis (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
  Euconnus (Cladoconnus) goerzensis Reitter, 1894 (N)
  Euconnus (Cladoconnus) kiesenwetteri (Kiesenwetter, 1851) (N, S)
  Euconnus (Cladoconnus) motschulskyi (Sturm, 1838) (N, S)
  Euconnus (Cladoconnus) schlosseri Reitter, 1879 (N) (*)
  Euconnus (Cladoconnus) similis (Weise, 1875) (N)
  Euconnus (Cladoconnus) toscanus Franz, 1966 (N, S) [E]
 
Euconnus (Euconnus) Thomson, 1862
 
  Euconnus (Euconnus) fimetarius (Chaudoir, 1845) (N, S)
  Euconnus (Euconnus) hirticollis (Illiger, 1798) (N, S)
  Euconnus (Euconnus) rutilipennis (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
 
Euconnus (Napochus) Reitter, 1881
 
  Euconnus (Napochus) chrysocomus (Saulcy, 1864) (N)
  Euconnus (Napochus) claviger (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
  Euconnus (Napochus) cornutus (Saulcy, 1863) (N, Sa)
  Euconnus (Napochus) duboisi Méquignon, 1929 (N, S)
  Euconnus (Napochus) pragensis Machulka, 1923 (N, S)
 
Euconnus (Neonapochus) Machulka, 1929
 
  Euconnus (Neonapochus) maeklini (Mannerheim, 1844) (N, S)
 
Euconnus (Spanioconnus) Ganglbauer, 1899
 
  Euconnus (Spanioconnus) intrusus (Schaum, 1844)
        Euconnus (Spanioconnus) intrusus intrusus (Schaum, 1844) (S)
  Euconnus (Spanioconnus) wetterhalli (Gyllenhal, 1813) (N, S)
 
Euconnus (Tetramelus) Motschulsky, 1869
 
  Euconnus (Tetramelus) aelurus Bonadona, 1950 (N)
  Euconnus (Tetramelus) bedeli Reitter, 1884 (N)
  Euconnus (Tetramelus) demissus Reitter, 1887 (N)
  Euconnus (Tetramelus) eppelsheimi Croissandeau, 1893 (N)
  Euconnus (Tetramelus) helenae Flach, 1891 (N)
  Euconnus (Tetramelus) hoelzeli Schweiger, 1958 (N) (*)
  Euconnus (Tetramelus) holdhausi Stolz, 1915 (N)
  Euconnus (Tetramelus) istrianus Daffner, 1987 (N) (*)
  Euconnus (Tetramelus) lombardus Daffner, 1986 (N) [E]
  Euconnus (Tetramelus) longulus Halbherr, 1890 (N) [E]
  Euconnus (Tetramelus) oblongus (Sturm, 1838) (N, S)
  Euconnus (Tetramelus) pavionis Schweiger, 1961 (N) [E]
  Euconnus (Tetramelus) pseudolongulus Schweiger, 1961 (N) [E]
  Euconnus (Tetramelus) pubicollis (Müller & Kunze, 1822) (N, S)
  Euconnus (Tetramelus) saulcyi (Croissandeau, 1891) (N)
  Euconnus (Tetramelus) styriacus (Grimmer, 1841) (N)
 
Scydmaenus (Cholerus) Thomson, 1859
 
  Scydmaenus (Cholerus) cornutus Motschulsky, 1845 (N, S)
  Scydmaenus (Cholerus) hellwigi (Herbst, 1792) (N, S)
  Scydmaenus (Cholerus) perrisi Reitter, 1881 (N)
  Scydmaenus (Cholerus) rufus Müller & Kunze, 1822 (S)
 
Scydmaenus (subg) . Eustemmus Reitter, 1881
 
  Scydmaenus (subg) antidotus Germar, 1817 (S, Si) [E]
 
Scydmaenus (Scydmaenus) Latreille, 1802
 
  Scydmaenus (Scydmaenus) tarsatus Müller & Kunze, 1822 (N, S)
 
Eudesis Reitter, 1881
 
  Eudesis aglena Reitter, 1881 (Sa) [E]
  Eudesis minima Binaghi, 1948 (Sa) [E]
 
Pseudoeudesis Binaghi, 1948
 
  Pseudoeudesis sicula (Dodero, 1920)
        Pseudoeudesis sicula sicula (Dodero, 1920) (Si) [E]
  Pseudoeudesis sulcipennis (Reitter, 1890) (*)
        Pseudoeudesis sulcipennis doderoi Binaghi, 1948 (Si) [E]
        Pseudoeudesis sulcipennis lampedusae Binaghi, 1948 (Si) [E]
 
Mastigus Latreille, 1806
 
  Mastigus heydeni Rottenberg, 1870 (S) [E]
  Mastigus pilifer Kraatz, 1879 (S) [E]
  Mastigus ruficornis Motschulsky, 1859 (*)
        Mastigus ruficornis liguricus Fairmaire, 1859 (N)
        Mastigus ruficornis neapolitanus Ganglbauer , 1899 (S) [E]
        Mastigus ruficornis ruficornis Motschulsky, 1859 (S) [E]
 
Leptomastax Pirazzoli, 1855
 
  Leptomastax hypogea Pirazzoli, 1855 (N, S)
  Leptomastax raymondi Saulcy, 1864 (N)
  Leptomastax stussineri Reitter, 1880 (S)
 
 
Note
 
Cephennium (Cephennium) argodi: Presenza probabile al confine occidentale.
Cephennium (Cephennium) istriense: Presenza probabile al confine orientale.
Cephennium (Neocephennium) weingaertneri: Presenza probabile al confine orientale.
Euconnus (Cladoconnus) schlosseri: Presenza probabile al confine orientale.
Euconnus (Tetramelus) hoelzeli: Presenza probabile al confine orientale.
Euconnus (Tetramelus) istrianus: Presenza probabile al confine orientale.
Mastigus ruficornis: La ssp. ruficornis in S solo nell'Appennino Toscano.
Nanophthalmus beszedesi: Presenza probabile al confine orientale.
Neuraphes (Neuraphes) carinatus: Presenza probabile al confine occidentale.
Neuraphes (Pararaphes) beszedesi: Presenza probabile al confine orientale.
Neuraphes (Pararaphes) emonae: Presenza probabile al confine orientale.
Neuraphes (Pararaphes) indigena: Presenza probabile al confine orientale.
Pseudoeudesis sulcipennis: La ssp. lampedusae in Si solo a Lampedusa.
Scydmoraphes dubius: In Sa è probabilmente ssp. ancora inedita.
Scydmoraphes longicollis: Presenza probabile al confine orientale.
Scydmoraphes matchai: Presenza probabile al confine orientale.
Stenichnus (Stenichnus) angustissimus: Presenza probabile al confine occidentale.
Stenichnus bicolor: Presenza probabile al confine orientale.

Top of page