Family Pyralidae
 
Hypotia Zeller, 1847
 
  Hypotia corticalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si, Sa)
  Hypotia infulalis (Lederer, 1858) (Sa?) (*)
  Hypotia mavromoustakisi (Rebel, 1928) (Sa?) (*)
 
Mnesixena Meyrick, 1890
 
  Mnesixena pectinalis (Herrich-Schäffer, 1838) (Si, Sa) (*)
 
Synaphe Hübner, 1825
 
  Synaphe antennalis (Fabricius, 1794) (N)
  Synaphe bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
        Synaphe bombycalis bombycalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (S)
  Synaphe moldavica (Esper, 1794)
        Synaphe moldavica netricalis (Hübner, 1813) (N, S, Si)
  Synaphe morbidalis (Guenée, 1849)
        Synaphe morbidalis isthmicalis (Lederer, 1858) (Sa)
  Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
        Synaphe punctalis punctalis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
 
Pyralis Linnaeus, 1758
 
  Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
        Pyralis lienigialis lienigialis (Zeller, 1843) (N)
  Pyralis regalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
 
Aglossa Latreille, 1796
 
  Aglossa caprealis (Hübner, 1809) (N, S, Si, Sa)
  Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
        Aglossa pinguinalis pinguinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
        Aglossa pinguinalis asiatica Erschoff, 1871 (Sa)
  Aglossa signicostalis Staudinger, 1871 (N)
 
Stemmatophora Guenée, 1854
 
  Stemmatophora combustalis (Fischer, 1842) (N, Si, Sa) (*)
 
Actenia Guenée, 1854
 
  Actenia borgialis (Duponchel, 1833) (N, Si, Sa)
  Actenia brunnealis (Treitschke, 1829) (N, S, Si, Sa)
 
Ulotricha Lederer, 1863
 
  Ulotricha egregialis (Herrich-Schäffer, 1838) (N, Si, Sa)
 
Therapne Ragonot, 1890
 
  Therapne fuscolimbalis (Ragonot, 1888) (Sa) (*)
  Therapne obsoletalis (Mann, 1884) (N, Si, Sa) (*)
 
Pyralestes Turati, 1922
 
  Pyralestes ragusai Turati, 1922 (Si)
 
Hypsopygia Hübner, 1825
 
  Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
 
Herculia Walker, 1859
 
  Herculia fulvocilialis (Duponchel, 1834)
        Herculia fulvocilialis hartigialis (Mariani, 1937) (Si)
  Herculia incarnatalis (Zeller, 1847) (N, S, Si, Sa)
  Herculia rubidalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
 
Orthopygia Ragonot, 1890
 
  Orthopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Endotricha Zeller, 1847
 
  Endotricha flammealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
 
Aphomia Hübner, 1825
 
  Aphomia grisea Turati, 1913 (Sa) (*)
  Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Aphomia zelleri (Joannis, 1932) (N) (*)
 
Lamoria Walker, 1863
 
  Lamoria anella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
        Lamoria anella anella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
        Lamoria anella insulana Schawerda, 1931 (Sa)
  Lamoria ruficostella Ragonot, 1888 (Sa?) (*)
 
Paralipsa Butler, 1879
 
  Paralipsa gularis (Zeller, 1877) (N, S, Si)
 
Corcyra Ragonot, 1885
 
  Corcyra cephalonica (Stainton, 1866) (N, Si)
 
Achroia Hübner, 1819
 
  Achroia grisella (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
 
Galleria Fabricius, 1798
 
  Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Lepidogma Meyrick, 1890
 
  Lepidogma tamaricalis (Mann, 1873) (S, Sa) (*)
 
Cryptoblabes Zeller, 1848
 
  Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811) (N)
  Cryptoblabes gnidiella (Millière, 1867) (N, S, Si, Sa)
  Cryptoblabes loxiella Ragonot, 1887 (N)
 
Trachonitis Zeller, 1848
 
  Trachonitis cristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
 
Salebriopsis Hannemann, 1965
 
  Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849) (N)
 
Elegia Ragonot, 1887
 
  Elegia fallax (Staudinger, 1881) (N, Si)
  Elegia similella (Zincken, 1818) (N, Si)
 
Ortholepis Ragonot, 1887
 
  Ortholepis betulae (Goeze, 1778) (N)
 
Pyla Grote, 1887
 
  Pyla fusca (Haworth, 1811) (N, S, Sa)
 
Pempeliella Caradja, 1916
 
  Pempeliella cortella (Constant, 1884) (N, Sa)
  Pempeliella dilutella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, Si, Sa)
  Pempeliella italogallicella (Millière, 1883) (N)
  Pempeliella ornatella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
        Pempeliella ornatella ornatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
  Pempeliella sororiella (Zeller, 1839)
        Pempeliella sororiella sororiella (Zeller, 1839) (N, Si, Sa)
 
Catastia Hübner, 1825
 
  Catastia marginea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
 
Khorassania Amsel, 1951
 
  Khorassania compositella (Treitschke, 1835)
        Khorassania compositella compositella (Treitschke, 1835) (N, S, Si, Sa)
 
Sciota Hulst, 1888
 
  Sciota adelphella (Fischer, 1836) (N, Sa)
  Sciota coenulentella (Zeller, 1846) (Si, Sa) (*)
  Sciota fumella (Eversmann, 1844) (N)
  Sciota hartigi (Roesler, 1974) (S) [E]
  Sciota hostilis (Stephens, 1834)
        Sciota hostilis hostilis (Stephens, 1834) (N)
  Sciota rhenella (Zincken, 1818)
        Sciota rhenella rhenella (Zincken, 1818) (N)
 
Selagia Hübner, 1825
 
  Selagia argyrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
  Selagia spadicella (Hübner, 1796)
        Selagia spadicella spadicella (Hübner, 1796) (N)
 
Pima Hulst, 1888
 
  Pima boisduvaliella (Guenée, 1845) (N)
 
Etiella Zeller, 1839
 
  Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) (N, S, Si, Sa)
 
Denticera Amsel, 1961
 
  Denticera divisella (Duponchel, 1842) (S, Si, Sa)
 
Oligochroa Ragonot, 1888
 
  Oligochroa dionysia (Zeller, 1846) (S, Si)
 
Merulempista Roesler, 1967
 
  Merulempista cingillella (Zeller, 1846)
        Merulempista cingillella cingillella (Zeller, 1846) (N)
        Merulempista cingillella hartigi Roesler, 1967 (S, Si)
 
Alophia Ragonot, 1893
 
  Alophia combustella (Herrich-Schäffer, 1855) (N, Si, Sa)
 
Oncocera Stephens, 1829
 
  Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
        Oncocera semirubella mediterranea (Roesler, 1980) (N, S, Si, Sa)
 
Laodamia Ragonot, 1888
 
  Laodamia faecella (Zeller, 1839) (N)
 
Pempelia Hübner, 1825
 
  Pempelia albariella Zeller, 1839 (N, Si)
  Pempelia alpigenella (Duponchel, 1836) (S) (*)
  Pempelia brephiella (Staudinger, 1879) (S, Si, Sa)
  Pempelia formosa (Haworth, 1811) (N, Si, Sa)
  Pempelia genistella (Duponchel, 1836) (Sa)
  Pempelia obductella Zeller, 1839 (N, S, Si)
  Pempelia palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
        Pempelia palumbella palumbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
  Pempelia thymiella Zeller, 1846 (N, Si)
  Pempelia turturella Zeller, 1848 (N) (*)
 
Psorosa Zeller, 1846
 
  Psorosa dahliella (Treitschke, 1832) (N, S, Si, Sa)
  Psorosa lacteomarginata (A. Costa, 1888) (Sa)
  Psorosa mediterranella Amsel, 1953 (N, S, Si)
  Psorosa nucleolella (Moeschler, 1866) (S, Si) (*)
  Psorosa tergestella Ragonot, 1901 (N)
 
Dioryctria Zeller, 1846
 
  Dioryctria abietella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
  Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859) (N, S, Si)
  Dioryctria pineae (Staudinger, 1859) (N, S, Si, Sa) (*)
  Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899 (N) (*)
  Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840) (N, S, Si)
 
Phycita Curtis, 1828
 
  Phycita kruegeri Turati, 1911 (S) (*)
  Phycita metzneri (Zeller, 1846) (S, Si, Sa)
  Phycita meliella (Mann, 1864) (N)
  Phycita nephodeella Ragonot, 1887 (S)
  Phycita poteriella (Zeller, 1846) (S, Si)
  Phycita roborella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si, Sa)
 
Hypochalcia Hübner, 1825
 
  Hypochalcia ahenella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
  Hypochalcia bruandella (Guenée, 1845) (N)
  Hypochalcia decorella (Hübner, 1810) (N)
  Hypochalcia fuliginella (Duponchel, 1836) (N)
  Hypochalcia ghilianii Staudinger, 1870 (N)
  Hypochalcia hepaticella Ragonot, 1887 (N) (*)
  Hypochalcia lignella (Hübner, 1796) (N)
  Hypochalcia longobardella Ragonot, 1887 (N) (*)
  Hypochalcia subrubiginella Ragonot, 1887 (N) (*)
 
Amphithrix Ragonot, 1893
 
  Amphithrix sublineatella (Staudinger, 1859) (Si)
 
Epischnia Hübner, 1825
 
  Epischnia ampliatella Heinemann, 1864 (N)
  Epischnia asteriscella (Millière, 1873) (N, Si)
  Epischnia illotella Zeller, 1839 (N, S, Si, Sa)
  Epischnia plumbella Ragonot, 1887 (Si)
  Epischnia prodromella (Hübner, 1799) (N, S, Si)
 
Epischnopsis Amsel, 1954
 
  Epischnopsis leucoloma (Herrich-Schäffer, 1849) (*)
 
Nephopterix Hübner, 1825
 
  Nephopterix angustella (Hübner, 1796) (N)
 
Oxybia Rebel, 1901
 
  Oxybia transversella (Duponchel, 1836) (S, Si, Sa)
 
Conobathra Meyrick, 1886
 
  Conobathra repandana (Fabricius, 1798) (N, Sa)
  Conobathra tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775)
        Conobathra tumidana tumidana ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
        Conobathra tumidana sarda Roesler, 1987 (Sa) [E]
 
Trachycera Ragonot, 1893
 
  Trachycera advenella (Zincken, 1818) (N, Sa)
  Trachycera dulcella (Zeller, 1848) (N, Si)
  Trachycera getuliella (Zerny, 1914) (Si) (*)
  Trachycera legatalis (Hübner, 1825)
        Trachycera legatalis legatalis (Hübner, 1825) (N, Si)
  Trachycera marmorea (Haworth, 1811)
        Trachycera marmorea marmorea (Haworth, 1811) (N, S, Sa)
  Trachycera suavella (Zincken, 1818) (N, S, Si, Sa)
 
Acrobasis Zeller, 1839
 
  Acrobasis bithynella Zeller, 1848 (*)
        Acrobasis bithynella obliterella Staudinger, 1859 (N, Si, Sa)
  Acrobasis centunculella (Mann, 1859) (N, Si)
  Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
        Acrobasis consociella consociella (Hübner, 1813) (N, S, Si)
        Acrobasis consociella nuragha Roesler, 1988 (Sa) [E]
  Acrobasis glaucella Staudinger, 1859
        Acrobasis glaucella glaucella Staudinger, 1859 (N, S, Si, Sa)
  Acrobasis obliqua (Zeller, 1847)
        Acrobasis obliqua clusinella Zeller, 1848 (N, S, Si, Sa)
  Acrobasis obtusella (Hübner, 1796) (N, Sa)
  Acrobasis porphyrella (Duponchel, 1836) (N, S, Sa)
  Acrobasis romanella (Millière, 1872)
        Acrobasis romanella romanella (Millière, 1872) (N, S, Si, Sa)
  Acrobasis sodalella Zeller, 1848 (N, S, Si)
 
Apomyelois Heinrich, 1956
 
  Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839) (N, S, Si, Sa) (*)
  Apomyelois ehrendorferi (Malicky & Roesler, 1970) (Sa) [E]
 
Glyptoteles Zeller, 1848
 
  Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848 (N)
 
Episcythrastis Meyrick, 1937
 
  Episcythrastis tabidella (Mann, 1864) (N, Sa)
  Episcythrastis tetricella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
 
Eurhodope Hübner, 1825
 
  Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818) (N, S, Si)
  Eurhodope rosella (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
 
Myelois Hübner, 1825
 
  Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
  Myelois cribratella Zeller, 1847 (Si, Sa)
  Myelois multiflorella Ragonot, 1887 (Si)
  Myelois umbratella (Treitschke, 1832) (Si)
 
Cremnophila Ragonot, 1893
 
  Cremnophila flaviciliella (Herrich-Schäffer, 1855) (N)
 
Pterothrixidia Amsel, 1954
 
  Pterothrixidia impurella (Duponchel, 1836) (N, Sa?)
  Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836) (N, Sa)
 
Bradyrrhoa Zeller, 1848
 
  Bradyrrhoa cantenerella (Duponchel, 1837) (S, Si, Sa)
  Bradyrrhoa confiniella Zeller, 1848 (S, Si)
  Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832) (Si)
  Bradyrrhoa luteola (La Harpe, 1860) (Si) [E]
  Bradyrrhoa subflavella Ragonot, 1887 (S, Si)
  Bradyrrhoa trapezella (Duponchel, 1836) (S, Si, Sa)
 
Asalebria Amsel, 1953
 
  Asalebria florella (Mann, 1862)
        Asalebria florella chiclanensis (Staudinger, 1870) (S, Sa)
  Asalebria venustella (Ragonot, 1887) (Sa)
 
Megasis Guenée, 1845
 
  Megasis rippertella (Zeller, 1839) (N, Si)
 
Isauria Ragonot, 1887
 
  Isauria dilucidella (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
 
Eucarphia Hübner, 1825
 
  Eucarphia vinetella (Fabricius, 1787) (N)
 
Asartodes Ragonot, 1893
 
  Asartodes aethiopella (Duponchel, 1836) (N, S)
 
Gymnancyla (Gymnancyla) Zeller, 1848
 
  Gymnancyla (Gymnancyla) canella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N)
 
Gymnancyla (Spermatophthora) Lederer, 1852
 
  Gymnancyla (Spermatophthora) hornigii (Lederer, 1852) (N)
 
Zophodia Hübner, 1825
 
  Zophodia convolutella (Hübner, 1796) (N, S, Si, Sa)
 
Eccopisa Zeller, 1848
 
  Eccopisa effractella Zeller, 1848 (N, S)
 
Metallostichodes Roesler, 1967
 
  Metallostichodes nigrocyanella (Constant, 1865)
        Metallostichodes nigrocyanella nigrocyanella (Constant, 1865) (S, Si, Sa)
 
Assara Walker, 1863
 
  Assara terebrella (Zincken, 1818) (N)
 
Euzophera (Euzophera) Zeller, 1867
 
  Euzophera (Euzophera) bigella (Zeller, 1848) (N, S, Si)
  Euzophera (Euzophera) cinerosella (Zeller, 1839)
        Euzophera (Euzophera) cinerosella cinerosella (Zeller, 1839) (N, Si)
  Euzophera (Euzophera) lunulella (O.G. Costa, 1836)
        Euzophera (Euzophera) lunulella lunulella (O.G. Costa, 1836) (S?, Si)
  Euzophera (Euzophera) osseatella (Treitschke, 1832) (S, Si, Sa)
  Euzophera (Euzophera) pinguis (Haworth, 1811)
        Euzophera (Euzophera) pinguis pinguis (Haworth, 1811) (N, S, Si)
        Euzophera (Euzophera) pinguis concolorella Ragonot, 1892 (Si)
 
Euzophera (Cymbalorissa) Gozmány, 1958
 
  Euzophera (Cymbalorissa) fuliginosella (Heinemann, 1865) (N)
 
Euzopherodes Hampson, 1899
 
  Euzopherodes lutisignella (Mann, 1869)
        Euzopherodes lutisignella lutisignella (Mann, 1869) (Si)
  Euzopherodes vapidella (Mann, 1857)
        Euzopherodes vapidella vapidella (Mann, 1857) (Si, Sa)
 
Nyctegretis Zeller, 1848
 
  Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) (N, S, Si, Sa)
  Nyctegretis ruminella De La Harpe, 1860 (Si, Sa)
  Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 (N)
 
Ancylosis (Ancylosis) Zeller, 1839
 
  Ancylosis (Ancylosis) cinnamonella (Duponchel, 1836)
        Ancylosis (Ancylosis) cinnamonella cinnamonella (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
  Ancylosis (Ancylosis) imitella Hampson, 1901 (Si, Sa)
  Ancylosis (Ancylosis) sareptella (Herrich-Schäffer, 1860)
        Ancylosis (Ancylosis) sareptella sareptella (Herrich-Schäffer, 1860) (N, S, Si?)
 
Ancylosis (Cabotia) Ragonot, 1888
 
  Ancylosis (Cabotia) oblitella (Zeller, 1848) (N, S, Sa)
 
Homoeosoma (Homoeosoma) Curtis, 1833
 
  Homoeosoma (Homoeosoma) inustellum Ragonot, 1884 (N, Si)
  Homoeosoma (Homoeosoma) nebulellum ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S)
  Homoeosoma (Homoeosoma) sinuellum (Fabricius, 1794)
        Homoeosoma (Homoeosoma) sinuellum sinuellum (Fabricius, 1794) (N, S, Sa)
 
Homoeosoma (Anhomoeosoma) Roesler, 1965
 
  Homoeosoma (Anhomoeosoma) nimbellum (Duponchel, 1836) (N, S, Si, Sa)
 
Phycitodes Hampson, 1917
 
  Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
        Phycitodes albatella pseudonimbella (Bentinck, 1937) (N, S, Si, Sa)
  Phycitodes binaevella (Hübner, [1813])
        Phycitodes binaevella binaevella (Hübner, [1813]) (N, S)
        Phycitodes binaevella petrella (Herrich-Schäffer, 1849) (N)
        Phycitodes binaevella sardiniella (Roesler, 1965) (Sa)
        Phycitodes binaevella siciliella (Zerny, 1914) (Si)
  Phycitodes carlinella (Heinemann, 1865)
        Phycitodes carlinella arenicola (Chrétien, 1911) (N, S)
  Phycitodes inquinatella (Ragonot, 1887)
        Phycitodes inquinatella ravonella (Pierce, 1937) (N, S, Si, Sa)
  Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
        Phycitodes lacteella delattini (Roesler, 1965) (S)
        Phycitodes lacteella madoniella (Roesler, 1965) (Si)
        Phycitodes lacteella santoruella (Roesler, 1965) (Sa)
  Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
        Phycitodes saxicola saxicola (Vaughan, 1870) (N, S, Si, Sa)
 
Vitula Ragonot, 1887
 
  Vitula biviella (Zeller, 1848) (N, S)
 
Metallosticha Ragonot, 1901
 
  Metallosticha argyrogrammos (Zeller, 1847) (Si)
 
Plodia Guenée, 1845
 
  Plodia interpunctella (Hübner, [1813]) (N, S, Si, Sa)
 
Ephestia (Anagasta) Heinrich, 1956
 
  Ephestia (Anagasta) kuehniella (Zeller, 1879) (N, S, Si, Sa)
  Ephestia (Anagasta) welseriella (Zeller, 1848) (N, S, Si, Sa)
 
Ephestia (Ephestia) Guenée, 1845
 
  Ephestia (Ephestia) disparella Ragonot, 1901 (N, S, Sa)
  Ephestia (Ephestia) elutella (Hübner, 1796)
        Ephestia (Ephestia) elutella elutella (Hübner, 1796) (N, S, Si)
        Ephestia (Ephestia) elutella pterogrisella Roesler, 1965 (Sa)
  Ephestia (Ephestia) parasitella (Staudinger, 1859)
        Ephestia (Ephestia) parasitella unicolorella Staudinger, 1881 (N, S, Si, Sa)
 
Cadra Walker, 1864
 
  Cadra abstersella (Zeller, 1847) (N, S, Si)
  Cadra calidella (Guenée, 1845) (N, S, Si)
  Cadra cautella (Walker, 1863) (N, S, Si, Sa)
  Cadra figulilella (Gregson, 1871) (N, S, Si, Sa)
  Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849)
        Cadra furcatella afflatella (Mann, 1855) (N, S, Si, Sa)
 
Anerastia Hübner, 1825
 
  Anerastia incarnata Staudinger, 1879 (Si) (*)
  Anerastia lotella (Hübner, 1813) (N, S, Si)
 
Raphimetopus Hampson, 1918
 
  Raphimetopus ablutella (Zeller, 1839) (N, Si)
 
Seleucia Ragonot, 1887
 
  Seleucia pectinella (Chrétien, 1911) (Si)
 
Hypsotropa Zeller, 1848
 
  Hypsotropa ichorella (Lederer, 1855) (Si?)
  Hypsotropa limbella Zeller, 1848 (N, S)
  Hypsotropa vulneratella (Zeller, 1847) (Si, Sa)
 
Saluria Ragonot, 1887
 
  Saluria maculivittella Ragonot, 1887 (N?, Sa) (*)
 
Ematheudes Zeller, 1867
 
  Ematheudes punctellus (Treitschke, 1833) (N, S, Si, Sa)
  Ematheudes tunesiella Ragonot, 1892 (S) (*)
 
Postemmalocera Amsel, 1955
 
  Postemmalocera palaearctella (Turati, 1917) (S, Si)
 
Fregenia Hartig, 1947
 
  Fregenia prolai Hartig, 1947 (S) [E]
 
 
Note
 
Acrobasis bithynella: Non era nota per l'Italia settentrionale. Alcuni esemplari dalla Riviera dei Fiori sono presenti in coll. Speidel (Bonn).
Anerastia incarnata: La posizione generica di questa specie è discutibile.
Aphomia grisea: Aphomia grisea è, con molta probabilità, identica a Aphomia sociella.
Aphomia zelleri: È discutibile se questa specie sia specificamente diversa da Aphomia unicolor (Staudinger, 1879) descritta dalla Grecia.
Apomyelois ceratoniae: Non era nota per la Sardegna. C'è 1 esemplare di questa specie piuttosto comune cartellinato "Sardegna, Siniscola, 23.-28. Juni 1981, leg. A. Biebinger" nella coll. Speidel (Bonn).
Dioryctria pineae: Non era nota per la Sardegna, 1 esemplare cartellinato "Sardegna, Umg. Lanusei, Bari Sardo, 5.-10. Juli 1981, leg. A. Biebinger" è conservato in coll. Speidel.
Dioryctria schuetzeella: Non era nota per l'Italia settentrionale. 1 esemplare cartellinato "Italien-Trentino, Pietramurata, 250 m, 22. vi. 67" è presente in coll. Speidel (Bonn).
Ematheudes tunesiella: La presenza in S senza ulteriore specifica è data da Hampson (1918 - Proc. zool. Soc. London, 1918: 114).
Epischnopsis leucoloma: Questa specie è stata elencata da Mariani (1943) per l'Italia, senza indicazione di località.
Hypochalcia hepaticella: Hypochalcia hepaticella Ragonot, H. longobardella Ragonot e H. subrubiginella Ragonot sono state poste in sinonimia con H. rubiginella (Treitschke) da Hartig (1956 - Studi Trentini Sci. nat., 33: 96). H. rubiginella (Treitschke), comunque, è stata messa in sinonimia da Roesler (1968 - Nachrbl. bay. Ent., 17: 3) con H. ahenella, che rappresenta una specie diversa. Il nome più vecchio per la specie dall'Italia settentrionale è, probabilmente, H. ghilianii Staudinger, 1870 con i tre nomi di Ragonot come sinonimi più recenti, ma questa situazione va verificata con una revisione del genere.
Hypochalcia longobardella: Hypochalcia hepaticella Ragonot, H. longobardella Ragonot e H. subrubiginella Ragonot sono state poste in sinonimia con H. rubiginella (Treitschke) da Hartig (1956 - Studi Trentini Sci. nat., 33: 96). H. rubiginella (Treitschke), comunque, è stata messa in sinonimia da Roesler (1968 - Nachrbl. bay. Ent., 17: 3) con H. ahenella, che rappresenta una specie diversa. Il nome più vecchio per la specie dall'Italia settentrionale è, probabilmente, H. ghilianii Staudinger, 1870 con i tre nomi di Ragonot come sinonimi più recenti, ma questa situazione va verificata con una revisione del genere.
Hypochalcia subrubiginella: Hypochalcia hepaticella Ragonot, H. longobardella Ragonot e H. subrubiginella Ragonot sono state poste in sinonimia con H. rubiginella (Treitschke) da Hartig (1956 - Studi Trentini Sci. nat., 33: 96). H. rubiginella (Treitschke), comunque, è stata messa in sinonimia da Roesler (1968 - Nachrbl. bay. Ent., 17: 3) con H. ahenella, che rappresenta una specie diversa. Il nome più vecchio per la specie dall'Italia settentrionale è, probabilmente, H. ghilianii Staudinger, 1870 con i tre nomi di Ragonot come sinonimi più recenti, ma questa situazione va verificata con una revisione del genere.
Hypotia infulalis: Specie della regione mediterranea orientale. Il dato relativo alla Sardegna va probabilmente riferito alla specie sorella a distribuzione occidentale, Hypotia staudingeralis (Ragonot, 1891), che è nota, con certezza, della Spagna meridionale e dell'Africa nordoccidentale.
Hypotia mavromoustakisi: Si tratta di un taxon endemico di Cipro sicuramente assente in Sardegna. Il dato va riferito alla simile Hypotia staudingeralis (Ragonot, 1891).
Lamoria ruficostella: Gli esemplari di Sardegna descritti sotto questo nome rappresentano, probabilmente, forme di Lamoria anella.
Lepidogma tamaricalis: Non era nota per la Sardegna, ma vi sono alcuni esemplari in coll. Derra (Bamberg) dalla Sardegna così cartellinati: Musei, 120 m, 10.vii.74, 15.vii.74, 25.vii.74 e 19.viii.74, leg. F. Hartig. Uno di questi reperti è stato esaminato da Speidel.
Mnesixena pectinalis: Non era nota per la Sardegna, un esemplare raccolto nell'isola presso Siniscola, da W. Speidel è presso lo Staatliches Museum für Naturkunde di Karlsruhe (Germania).
Pempelia alpigenella: Non era nota per l'Italia. In coll. Speidel vi è 1 esemplare cartellinato "Italien, Abruzzen, M. dei Fiori, 3. vii. 77, Langer".
Pempelia turturella: Questa specie è stata descritta su un esemplare maschio raccolto da Mann in Toscana, presso Ardenza, 30 V.
Phycita kruegeri: Si tratta di un taxon discutibile probabilmente identico a Phycita poteriella.
Psorosa nucleolella: Psorosa mediterranella Amsel, 1953 secondo Amsel (1953 - Arkiv för Zoologi, 6 (16): 279) sostituisce, nella regione mediterranea occidentale, la specie simile orientale Psorosa nucleolella. Perciò tutti i dati italiani riferiti a Psorosa nucleolella potrebbero riferirsi a quella specie. È comunque opportuno considerare con cautela i dati riportati da questo autore finché il genere non sarà oggetto di revisione.
Saluria maculivittella: Non era nota per la penisola italiana o per la Sardegna. Alcuni reperti dalla "Sardegna, Umg. Lanusei, Bari Sardo, 5.-10. Juli 1981, leg. A. Biebinger" si trovano in coll. Speidel. La specie è molto simile a Ematheudes punctella. Un esemplare proveniente dalla Riviera dei Fiori, vii. 69 è identificato con incertezza.
Sciota coenulentella: Questa specie è data da Rebel, 1901 (Cat. Lep. pal. Faun., 2: 36) come presente in Italia senza ulteriori precisazioni.
Stemmatophora combustalis: Non era nota per l'Italia settentrionale, 2 esemplari cartellinati "Riviera dei Fiori, vii. 1969" sono presenti in coll. Speidel (Bonn, Germania).
Therapne fuscolimbalis: Non era nota per l'Italia settentrionale, ma secondo Pröse (Bamberg) (in litteris) è stata raccolta in Liguria, Val Nervia.
Therapne obsoletalis: Non era nota per la Sardegna o per l'Europa; 1 esemplare cartellinato "Südsardinien, Costa Rai, Monte Nai, Lagune, 20.vi.1984 LF, Dr. Grünewald" è conservato in coll. Speidel. La collocazione generica di questa specie è provvisoria.
Trachycera getuliella: Trachycera getuliella (Zerny) non viene citata in alcuna lista di Roesler. La collocazione generica e l'identità di questa specie restano dubbie e provvisorie. Secondo Zerny (1914) la specie è presente anche in Istria.

Top of page