Family Prostomidae
 
Prostomis Latreille, 1825
 
  Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801) (N, S, Sa)

Top of page