Family Odontellidae
 
Odontella Schaeffer, 1897
 
  Odontella empodialis Stach, 1934 (N, S)
  Odontella lamellifera (Axelson, 1903) (N, S, Si)
 
Xenyllodes Axelson, 1903
 
  Xenyllodes armatus Axelson, 1903 (N, S, Si)
 
Axenyllodes Stach, 1949
 
  Axenyllodes caecus Deharveng, 1981 (S) (*)
  Axenyllodes minitaurus (Ellis, 1976) (S) (*)
 
Pseudostachia Arlé, 1968
 
  Pseudostachia populosa (Selga, 1963) (N)
 
 
Note
 
Axenyllodes caecus: Presente in S solo nelle Alpi Apuane.
Axenyllodes minitaurus: Presente in S solo in grotta, area senese.

Top of page