Family Meinertellidae
 
Machilinus (Silvestri, 1904)
 
  Machilinus kleinenbergi (Giardina, 1900) (S)
  Machilinus rupestris (Lucas, 1846)
        Machilinus rupestris gallicus Bitsch, 1968 (N, S, Si, Sa)

Top of page