Family Lymantriidae
 
Calliteara Butler, 1881
 
  Calliteara fascelina (Linnaeus, 1758) (N, S)
  Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
 
Pentophera Germar, 1812
 
  Pentophera morio (Linnaeus, 1767) (N, S)
 
Orgyia Ochsenheimer, 1810
 
  Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758) (N, S)
 
Teia Walker, 1855
 
  Teia corsica (Boisduval, 1834)
        Teia corsica nupera (Turati, 1919) (S)
  Teia dubia (Tauscher, 1806)
        Teia dubia arcerii (Ragusa, 1923) (Si)
  Teia recens (Hübner, [1819]) (N)
  Teia rupestris (Rambur, 1832) (Sa)
  Teia trigotephras (Boisduval, 1829) (N, S, Si) (*)
 
Laelia Stephens, 1828
 
  Laelia coenosa (Hübner, [1808]) (N, S)
 
Lymantria Hübner, [1819]
 
  Lymantria atlantica (Rambur, 1837) (Si, Sa)
  Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Lymantria lapidicola (Herrich-Schäffer, 1851)
        Lymantria lapidicola kruegeri (Turati, 1912) (Sa) [E]
  Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) (N, S)
 
Arctornis Germar, 1810
 
  Arctornis l-nigrum (Müller, 1764) (N, S, Si)
 
Leucoma Hübner, 1822
 
  Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
 
Ocneria Hübner, [1819]
 
  Ocneria ledereri (Millière, 1869) (S, Si)
  Ocneria rubea ([Denis & Schiffermüller], 1775) (N, S, Si)
 
Parocneria Dyar, 1897
 
  Parocneria detrita (Esper, 1785) (N)
 
Euproctis Hübner, [1819]
 
  Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Sphrageidus Maes, 1984
 
  Sphrageidus similis (Fuessly, 1775) (N, S, Si, Sa)
 
 
Note
 
Teia trigotephras: Vi sono evidenze che sotto questo nome specifico siano accomunate più entità distinte.

Top of page