Family Gryllotalpidae
 
Gryllotalpa Latreille, 1802
 
  Gryllotalpa cossyriensis Baccetti & Capra, 1978 (Si) [E]
  Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) (N, S, Sa)
  Gryllotalpa octodecim Baccetti & Capra, 1978 (N, Sa) [E]
  Gryllotalpa quindecim Baccetti & Capra, 1978 (S, Si) [E]
  Gryllotalpa sedecim Baccetti & Capra, 1978 (N, Sa)
  Gryllotalpa septemdecimchromosomica Ortiz, 1958 (N, S)
  Gryllotalpa viginti Baccetti & Capra, 1978 (N) [E]
  Gryllotalpa vigintiunum Baccetti, 1991 (Sa) [E]

Top of page