Family Eucoilidae
 
Eucoila Westwood, 1835
 
  Eucoila ciliaris (Zetterstedt, 1838) (N)
  Eucoila circularis (Kieffer, 1901) (N)
  Eucoila cubitalis (Hartig, 1841) (Si)
  Eucoila insignis Giraud, 1860 (N)
  Eucoila maculata (Hartig, 1840) (N)
  Eucoila subnebulosa Giraud, 1860 (N)
  Eucoila trichospila (Hartig, 1841) (N, Si)
 
Rhoptromeris Foerster, 1869
 
  Rhoptromeris parvula (Thomson, 1861) (N)

Top of page