Family Attelabidae
 
Auletobius Desbrochers, 1869
 
  Auletobius maculipennis (Jacquelin du Val, 1854) (S, Si, Sa)
  Auletobius politus (Serville, 1825) (N, S, Si, Sa)
  Auletobius pubescens (Kiesenwetter, 1851) (N, S, Sa)
  Auletobius sanguisorbae (Schrank, 1798) (N)
 
Auletes Schönherr, 1826
 
  Auletes tubicen (Boheman, 1828) (N, S, Si)
 
Byctiscus Thomson, 1859
 
  Byctiscus betulae (Linné, 1758) (N, S, Si)
  Byctiscus populi (Linné, 1758) (N, S, Si)
 
Deporaus (Deporaus) Leach, 1819
 
  Deporaus (Deporaus) betulae (Linné, 1758) (N, S)
  Deporaus (Deporaus) mannerheimii (Hummel, 1823) (N)
 
Deporaus (Conostropheus) Prell, 1924
 
  Deporaus (Conostropheus) seminiger Reitter, 1880 (N, S)
  Deporaus (Conostropheus) tristis (Fabricius, 1794) (N)
 
Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) Jekel, 1860
 
  Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) cavifrons (Gyllenhal, 1833) (N, S)
  Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) olivaceus (Gyllenhal, 1833) (N, S)
  Lasiorhynchites (Lasiorhynchites) praeustus (Boheman, 1845) (N, S, Si)
 
Lasiorhynchites (Coccigorhynchites) Prell, 1926
 
  Lasiorhynchites (Coccigorhynchites) sericeus (Herbst, 1797) (N, S, Si)
 
Lasiorhynchites (Stenorhynchites) Voss, 1932
 
  Lasiorhynchites (Stenorhynchites) coeruleocephalus (Schaller, 1783) (N)
 
Pselaphorhynchites Schilsky, 1903
 
  Pselaphorhynchites longiceps (Thompson, 1888) (N)
  Pselaphorhynchites nanus (Paykull, 1792) (N, S)
  Pselaphorhynchites tomentosus (Gyllenhal, 1839) (N, S, Si)
 
Neocoenorrhinus Voss, 1951
 
  Neocoenorrhinus abeillei (Desbrochers, 1868) (S)
  Neocoenorrhinus aeneovirens (Marsham, 1802) (N, S)
  Neocoenorrhinus aequatus (Linné, 1767) (N, S)
  Neocoenorrhinus cribrum (Desbrochers, 1875)
        Neocoenorrhinus cribrum italicus Voss, 1929 (N) [E]
  Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) (N, S, Si)
  Neocoenorrhinus interpunctatus (Stephens, 1831) (N, S, Si)
  Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) (N, S, Si, Sa)
  Neocoenorrhinus ruber (Schilsky, 1903) (Si)
 
Notocyrtus Desbrochers, 1868
 
  Notocyrtus cribripennis Desbrochers, 1868 (N, S, Sa)
 
Rhynchites Schneider, 1791
 
  Rhynchites auratus (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
  Rhynchites bacchus (Linné, 1758) (N, S, Si)
  Rhynchites cupreus (Linné, 1758) (N)
  Rhynchites giganteus Krynicki, 1832 (N, S, Si)
 
Involvolus Schrank, 1798
 
  Involvolus aethiops Bach, 1854 (N, S, Si)
  Involvolus caeruleus (De Geer, 1775) (N, S)
  Involvolus pubescens (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
 
Attelabus Linné, 1758
 
  Attelabus nitens (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
 
Apoderus Olivier, 1807
 
  Apoderus coryli (Linné, 1758) (N, S)
  Apoderus erythropterus (Gmelin, 1790) (N)

Top of page